Prodekan për qështje mësimore

Prof.Dr. Avdi Salihu - Prodekan për çështje mësimore