Dr.sc. Meleq Bahtijari

Profesor asistent, i angazhuar
FIMK
[email protected]
028534179
 Fizikë, Fizikë Inxhinierike