MSc. Fitim Zeqiri, PhD kandidat

Asistent
FSHTAM
[email protected]
028534179
Programimi kompjuterik, sem, I, 0+2, Materialet e repartit, sem, I, 0+1, Perpunim termik, sem, V, 0+1, Perpunim me deformim, sem, V, 0+2, Mbrojtja në punë dhe ambientit, sem, V, 0+1, Matje dhe kontrollë ,sem, V, 0+2, Materialet e makinerisë sem, II, 0+2, Vizatim me kompjuter, sem, II, 0+2, Saldimi, sem, IV,0+2, MMP me DN Programimi, sem, IV, 0+2, Pajisjet ndihmëse sem, VI, 0+2, Bazat e automatizimit, sem, VI, 0+2, Materialet bashkohore inxhinierike, Ms, sem, VII, 0+2, Instrumentet metalprerëse, Ms, sem, VII, 0+2, Drejt. num. dhe prog. mak. Ms, sem, IX, 0+2, Metrologjia inxhinierike, Ms, sem, VIII, 0+2.