Dr.sc. Qamil Kabashi

Profesor Asistent
FSHTAM
[email protected]
028534179
Bazat e informatikës inxhinierike, sem. I, 3+2, Komponentet elektronike, sem III, 2+2+1, Sistemet operative, sem III, 2+2, Komunikimet me fije optike, sem V, 0+2, Bazat e elektroteknikës, sem II, 3+2, Matjet në elektronikë, sem IV, 2+2, Praktikumi kompjuterik, sem VI, 2+2.